Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

O projekcie

Projekt Nowy zawód – nowa praca! realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu o numerze: RPPK.07.01.00-18-0162/18.

Wartość Projektu wynosi: 1 99 943,24 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 839 947,28 zł

Okres realizacji Projektu: 03.09.2018 - 31.03.2020

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 90 uczestniczek projektu zamieszkujących województwo podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r.

FORMY WSPARCIA

 1. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  • Opracowanie/weryfikacja IPD
  • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (IPZ)
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP)
  • Pośrednictwo pracy
 2. Szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji informatycznych
 3. Szkolenia zawodowe
 4. Staże zawodowe

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY

Kobiety z obszaru województwa podkarpackiego, które zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy kobiety, które:

 • zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), (Oświadczenie),
 • ukończyły 30 lat (w dniu zgłoszenia do projektu mają skończone 30 lat),
 • są bezrobotne (Zaświadczenie z PUP/Oświadczenie)

W projekcie nie mogą wziąć udziału:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowanie oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,
 • uczniowie/słuchacze szkół dziennych dla osób dorosłych,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • rolnicy i domownicy rolników, osoby ubezpieczone w KRUS,
 • osoby z ustalonym prawem do renty, emerytury.

Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce: Rekrutacja.